ระบบสมาชิก

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ขอเชิญชวนประชาชน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/z5hbqa
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer