ระบบสมาชิก

 
ข้อมูล อบต.
 
ประวัติความเป็นมา
           - ความเป็นมา คำว่าตะปอเยาะเป็นภาษาถิ่น แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ผลมีหนามคล้ายขนุนผลโตขนาดเท่าส้มโอ รับประทานได้ มีรสเปรี้ยวอมหวาน กล่าวกันว่าเมื่อสมัยก่อน มีต้นตะปอเยาะขนาดใหญ่อยู่ที่หมู่ที่1 บ้านตะปอเยาะ  มีราษฎรอพยพเข้ามา อพยพอาศัยตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฎหลักฐานแต่จากการสันนิฐานประมาณ 100 ปี ทางราชการรวมเอา 5 หมู่บ้าน คือบ้านตะปอเยาะ บ้านบูเกะบากง บ้านบลูกาสนอ บ้านบลูกา บ้านกูยิ มารวมกันตั้งเป็นตำบลใช้ชื่อว่าตำบลตะปอเยาะและได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลเมื่อวันที่และได้จัดเปลี่ยนฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตะปอเยาะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศลงราชกิจนุเบกษา วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2539
           - ภาษาที่ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาท้องถิ่น คือภาษามาลายู ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพษุรุษ และการติดต่อสัมพันธ์กับชาวมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันชาวไทยมุสลิมได้เริ่มนิยมใช้ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น และมากว่าร้อยละ 50 สำหรับชายไทยมุสลิมจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้คัมภีร์อัลกรุฮ่าน เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจประจำวัน จึงสามารถอ่านและเขียนภาษาอาหรับได้เป็นอย่างดี
          - ประเพณีดั้งเดิม ของชาวไทยมุสลิม มีพิธีเข้าสุนัต ประเพณีถือศิลอด ประเพณีงานเมาลิด ประเพณีรายอ ประเพณีอาซูรอ ประเพณีการแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น
         -  องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะเป็นหนึ่งใน 5  ตำบลของอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอำเภอยี่งอ ประมาณ 7 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอยี่งอ

พื้นที่/อาณาเขต
        ตำบลตะปอเยาะมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 33.55 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 20,966 ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
   ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ         ตำบลลูโบะสาวอ  อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
   ทิศใต้                        ติดต่อกับ         ตำบลลูโบะบือซา  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส
   ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ         ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
   ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ         ตำบลสุวารี  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส   
     
ลักษณะภูมิประเทศ
    องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกสู่ตะวันออก  ซึ่งค่อยๆลาดเทลงเป็นที่ราบลุ่ม โดยเริ่มจากพื้นที่ภูเขาในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 สู่หมู่ที่ 3 หมู่ที่  2   สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก       
                                              
ลักษณะภูมิอากาศ
     มี 2 ฤดู  คือฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยฤดูร้อนจะเริ่มเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนและฤดูฝนจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม - มกราคมจะเริ่มมีฝนตกหนักติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมโดยจะมีฝนตกหนักในเดือนพฤศจิกายน      
                                                          
ลักษณะของดิน
          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะดินร่วนเหมาะกับการเพาะปลูกสวนผลไม้ ปลุกยางพาราและทำนาข้าวส่วนที่ดินแถวตะโละมิญอมัลักษระที่ดินเป็นที่พรุเหมาะกับการปลูกปาลม์ประมาณเนื้อที่ 250 ไร่และประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประกอบการทางการเกษตรโดยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบริเวณรอบนอกมีการทำสวนผลไม้ ทำนาและสวนยางพาราในเขตเทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี     
           
ลักษณะของแหล่งน้ำ
            ลักษณะแหล่งน้ำในตำบลตะปอเยาะ จะมีคลองเมาะแตล่อเลี้ยงปลาในคลองให้ชาวบบ้านหมู่ 4 ในการหาปลาในการทำมาหากิน มีฝายทดน้ำโครงการพระราชดำริ หมู่ 4 บ้านบลุกาสนอ ทำหน้ากักเก็บน้ำให้ชาวบ้าน หมู่ 2-4ในการอุปโภคบริโภค และฝายขนาดเล็กของชลประทานจังหวัดนราธิวาสตั้งไว้ หมู่5 บ้านกูยิกักเก็บน้ำไว้ใช้ในอุปโภคบริโภคสำหรับประชานในพื้นหมู่ 5 บ้านกูยิ
 
ลักษณะของไม้และป่าไม้
          ลักษณะไม้ของตำบลตะปอเยาะเป็นไม้เนื้อแข็งแถวเทือกเขาบูโดอยู่แนวเขตหมู่4 บ้านบลูกาสนอและหมู่ 5 บ้านกูยิและไม้สาคู แถวป่าพรุหมู่ 1 บ้านตะโละมิญอ ส่วนลักษณะของป่าไม้ในตำบลตะปอเยาะเป็นป่าดิบชื้นแถวเทือกเขาบูโด เทือกเขายือลาแปตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสเป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีมีพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มักจะพบกระจัดกระจายตั้งแต่ความสูง 150 เมตร  จากระดับน้ำทะเล  ไม้ที่สำคัญก็คือ ไม้ตระกูลยางต่าง ๆ  เช่น ยางนา ยางเสียน ส่วนไม้ชั้นรอง คือ พวกไม้กอ เช่น กอน้ำ กอเดือย
 
การแบ่งเขตการปกครอง
ตำบลตะปอเยาะ มีหมู่บ้านทั้งหมด 5 หมู่บ้าน (อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ทั้งหมด) ประกอบด้วย
หมู่ที่  1  บ้านตะปอเยาะ          มีนายนูเซ็ง  เจ๊ะเต๊ะ                  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  2  บ้านบูเกะบากง          มีนายฮาซัน  เซ็ง                     ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  3  บ้านบลูกา                 มีนายสุชาติ  ดือราแม              ตำแหน่งกำนัน
หมู่ที่  4  บ้านบลูสนอ              มีนายเจ๊ะมิง  ลีมาอะ                ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  5  บ้านกูยิ                     มีนายมะรอโซ  พีรีซี                 ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer