ระบบสมาชิก
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ(พ.ศ.2561-2565) 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและท่องเที่ยว 
  5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 


2.3 เป้าประสงค์ 
1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ระบบจราจร  ผังตำบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุนและผู้ประกอบการในท้องถิ่น พัฒนา ระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
3.ประชากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
4.มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีต ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
5.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพการ สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ ปูองกันและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
6.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
7.การบริหารจัดการขององค์ด าเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมี ประสิทธิภาพและ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
8.ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความ เรียบร้อย เสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในชุมชนและเมือง

หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer