ระบบสมาชิก
 
กองสวัสดิการสังคม
นางคอลีเย๊าะ กาเดย์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

000-0000000
นางสาวปิยะฉัตร ช่วยชม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

088-7578504
นางสาวโศรยา บินมะมิง
เจ้าพนักงานธุรการ

___-_______
นายสักรี มะเจะแน
พนักงานจ้างทั่วไป

000-0000000
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer