ระบบสมาชิก
 
E-Service
สารสนเทศเพื่อการบริการประชาค (E-Service)

องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ให้บริการประชาชนที่ ต้องการขอความอนุเคราะห์หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมารับและยื่น แบบคําขอฯ ณ ที่ทําการของเราแต่อย่างใด เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยท่าน สามารถพิมพ์ข้อความรายละเอียดลงไปในช่องว่าง ทาง อบต.ตะปอเยาะ จะดําเนินการจัดส่ง เจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการท่านตามเอกสารที่ร้องขอ และขอความร่วมมือท่านให้ความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งด้วย

แบบยื่นคำขอใช้บริการ

หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer