ระบบสมาชิก
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ(พ.ศ.2561-2565)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง เป็นจุดหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่เป็นกระจุกและสงบสุข และ คาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ 

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาอยู่ดีมีสุข ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  

 พันธกิจ (MISSION)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสนองความต้องของชุมชนและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
2. พัฒนาด้านการตลาด การค้า การลงทุนและผู้ประกอบการในชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ ท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว 
5.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติด 
6.ส่งเสริมชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และ ยั่งยืน 
7.บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
8.ส่งเสริมด้านปูองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความสันติสุขในชุมชนได้ อย่างยั่งยืนและประสิทธิภาพ

หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer